Crea sito
 
Dictionary of abbreviations
Latest modified on August 25, 2003                              File name: dictionary.html
back to MiG-3 main
A-VMF Aviatsiya Voenno-Morskovo Flota Navy Air Force
BAP Bombardirovochnyi AviaPolk Bomber Aviation Regiment
I Istrebitel fighter (literally "Destroyer")
IAD Istrebitel'naya Aviatsionnaya Diviziya fighter aviation Division
IAP Istrebitel'nyi Aviatsionniy Polk fighter aviation regiment
IA-PVO Istrebitel'naya Aviatsiya Protivozdushnoi Oborony Air Defence Fighter Command
KB Konstruktorskoe Byuro Design Bureau
MiG Mikoyan i Gurevic Mikoyan and Gurevic
NII-VVS Nauchno-issledovatel'skii Institut- Voenno-vozdush hnye Sili Scientific Research Istitute of the Air Forces
NKAP Narodny Komissariat
Aviatsionnoi Promyshiennosti
People's Commissariat for the Aircraft Industry
NKVD Narodny Komissariat Vnutrennykh Del People's Commissariat for Internal Affairs
OKB OpytnoKonstruktorskoe Byuro Experimental Design Bureau
RAP Razvedyratelniy Aviatsionniy Polk Reconnaissance Aviation Regiment
PVO Protivozdushnoi Oborony Air Defence
SAD Smeshannaya Aviatsionnaya Diviziya Composite Aviation Division
SAP Smeshanniy Aviatsionniy Polk Composite Aviation Regiment
ShKAS Shpital'ny-Komaritski Aviatsionny Skorostreiny Shpital'ny Komaritsky rapid firing Aviation (7,62 mm gun)
ShVAK Shpital'ny-Vladimorovo Aviatsionnaya Krupnokalibernaya Shpital'ny-Vladimorovo Large Caliber Aviation (20 mm gun)
TsAGI Tsentral'ny Aerogidrodinamicheski Institut Central Aero and Hydrodynamics Institute
UB Universal'ny Berezina Universal Berezin (12,7 mm gun)
UBK Universal'ny Berezina Kryl'evoj Universal Berezin - wing mounted (12,7 mm gun) 
UBS Universal'ny Berezina Synkhronny  Universal Berezin Syncronized (12,7 mm gun)
VISh Vintc Izmenyaemovo Shaqa Variable Pitch Propeller
VMF Voenno-Morskoi Flot Navy
VVS Voenno-vozdushnye Sili Air Forces
back to MiG-3 main